TripMX音樂之偉大征程
《迷你RPG - Taiwan Number One版》

► 迷你RPG的進入地點 ◄

迷你RPG系統
Taiwan Number One版

接駁系統
系統可用探險家公佈欄


名次

探險家

背包

第一名Inga Wang
-迷你RPG基本的統計數據-

血量: 500 | 魔法值: 230
攻擊力: 10 | 防禦力: 4 | 迴避率: 1%
能力增強度: 7.2%
第二名Daisy
-迷你RPG基本的統計數據-

血量: 250 | 魔法值: 50
攻擊力: 6 | 防禦力: 4 | 迴避率: 2%
能力增強度: 6.6%
第三名David
-迷你RPG基本的統計數據-

血量: 200 | 魔法值: 10
攻擊力: 4 | 防禦力: 1 | 迴避率: 1%
能力增強度: 3.3%
第四名Andrew Yeh
-迷你RPG基本的統計數據-

血量: 150 | 魔法值: 10
攻擊力: 5 | 防禦力: 1 | 迴避率: 1%
能力增強度: 1.5%
第五名巧巧王
-迷你RPG基本的統計數據-

血量: 150 | 魔法值: 10
攻擊力: 4 | 防禦力: 1 | 迴避率: 1%
能力增強度: 0.1%
第六名Wendy
-迷你RPG基本的統計數據-

血量: 150 | 魔法值: 10
攻擊力: 4 | 防禦力: 1 | 迴避率: 1%
能力增強度: 0.1%
第七名Dpong
-迷你RPG基本的統計數據-

血量: 150 | 魔法值: 10
攻擊力: 4 | 防禦力: 1 | 迴避率: 1%
能力增強度: 0%
第八名Mophy
-迷你RPG基本的統計數據-

血量: 150 | 魔法值: 10
攻擊力: 4 | 防禦力: 1 | 迴避率: 1%
能力增強度: 0%

《探險家公佈欄每週一更新》
版權TripMX音樂之偉大征程 2016-2017。 版權所有。